Regulamin naliczania i rozliczania zaliczek zbieranych na poczet pokrycia kosztów dostawy ciepła oraz dostawy wody i odbioru ścieków dla Wspólnoty z lokalami, w których nie ma zamontowanych liczników / podzielników ciepła.

Dlaczego przedkładamy projekt nowego Regulaminu rozliczania ciepła i wody?

Bo zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. taki regulamin musi być wprowadzony lub zaktualizowany. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273) jest dostępne pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002273

Rozporządzenie w kwestii rozliczania ciepła powołuje się na zapisy Ustawy z 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne, a szczególnie na Art. 45a. w podpunktach:

"9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku.
10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania."

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne jest dostępny na tej stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348 

Jakie są najważniejsze przyczyny wymuszające wprowadzenie nowego regulaminu?

Najważniejsze wymagania są stawiane poprzez dookreślenie przez ustawodawcę niezbędnych informacji jakie muszą być przedstawiane wszystkim Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

 1. Informacje związane z rozliczeniem mediów dotyczące budynku, w który znajduje się rozliczany lokal:
  1. ilość ciepła pobranego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
  2. powierzchnia budynku,
  3. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali,
  4. koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  5. koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali,
  6. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
  7. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
  8. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
 2. Informacje związane z rozliczeniem mediów dotyczące bezpośrednio rozliczanego lokalu:
  1. powierzchnia lokalu
  2. koszt ogrzewania lokalu
  3. zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal
  4. wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,
  5. saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
  6. porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym;

Rozporządzenie nakłada na Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wprowadzenie metody rozliczania ciepła, która będzie sprawiedliwie rozdzielać koszty i będzie motywować właścicieli lokali do oszczędzania energii cieplnej.

Dlaczego Regulamin dotyczy też rozliczania kosztów dostawy wody?

Wynika to z konieczności doprecyzowania sposobu wyliczania ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody dostarczanej do lokalu. Przy okazji wprowadziliśmy porządek i dookreślenie nieścisłości związanych głównie ze sposobami obliczania wody dostarczonej do lokalu (gdy zawiodą liczniki).

Kiedy trzeba wprowadzić nowy regulamin rozliczania mediów?

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w paragrafie 12 jest podany okres, w którym należy skorygować lub wprowadzić regulamin rozliczania kosztów ciepła:

„§ 12. Właściciel lub zarządca budynku dostosowuje regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w § 9 oraz § 10.”

Data wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. to 2021-12-24, więc regulamin należy zmienić przed 24 grudnia 2022r (a przynajmniej rozpocząć procedowanie jego zmiany np. poprzez poddanie pod głosowanie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej)

Jakie są korzyści z wprowadzenia nowego regulaminu rozliczania mediów w przedstawionej wersji?

W porównaniu z dotychczas obowiązującym regulaminem dokładniej sprecyzowane są:

 1. określanie zużycia wody w lokalu, gdy zawiodą liczniki
 2. rozliczanie mediów gdy mieszkanie jest sprzedawane
 3. podział ciepła na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie
 4. algorytmy stosowane do obliczania zaliczek na media
 5. zakres informacji przekazywanych każdemu właścicielowi wraz z rozliczeniem mediów

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji