Regulamin naliczania i rozliczania zaliczek zbieranych na poczet pokrycia kosztów dostawy ciepła oraz dostawy wody i odbioru ścieków dla Wspólnoty z lokalami, w których są zamontowane liczniki ciepła.

Dlaczego przedkładamy projekt nowego Regulaminu rozliczania mediów?

Bo wymaga tego prawo, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273). Rozporządzenie jest dostępne pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002273

Rozporządzenie w kwestii rozliczania ciepła powołuje się na zapisy Ustawy z 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne, a szczególnie na Art. 45a. w podpunktach:

"9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku.
10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania."

Jakie są najważniejsze przyczyny wymuszające wprowadzenie nowego regulaminu?

Najważniejsze wymagania są stawiane poprzez dookreślenie przez ustawodawcę niezbędnych informacji jakie muszą być przedstawiane wszystkim Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej.

 1. Informacje związane z rozliczeniem mediów dotyczące budynku, w który znajduje się rozliczany lokal:
  1. ilość ciepła pobranego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
  2. ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe w budynku,
  3. powierzchnię budynku,
  4. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali,
  5. koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  6. koszty stałe zakupu ciepła,
  7. koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
  8. stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali,
  9. średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali,
  10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
  11. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
  12. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
 2. Informacje związane z rozliczeniem mediów dotyczące bezpośrednio rozliczanego lokalu:
  1. ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła,
  2. ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy,
  3. wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,
  4. wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,
  5. saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
  6. porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym;

Rozporządzenie nakłada na Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wprowadzenie metody rozliczania ciepła, która będzie sprawiedliwie rozdzielać koszty i będzie motywować właścicieli lokali do oszczędzania energii cieplnej.

Wśród wymagań informacyjnych jest wymóg informowania o: „ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy,” Więcej o współczynnikach wyrównawczych napisałem w tym artykule: https://zarzadzanie-nieruchomosciami.eu/blog/473-wspolczynniki-wyrownawcze-zuzycia-ciepla-na-centralne-ogrzewanie-laf

Dlaczego Regulamin dotyczy też rozliczania kosztów dostawy wody?

Wynika to z konieczności doprecyzowania sposobu wyliczania ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody dostarczanej do lokalu. Przy okazji wprowadziliśmy porządek i dookreślenie nieścisłości związanych głównie ze sposobami obliczania wody dostarczonej do lokalu (gdy zawiodą liczniki).

Kiedy trzeba wprowadzić nowy regulamin rozliczania mediów?

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w paragrafie 12 jest podany okres, w którym należy skorygować lub wprowadzić regulamin rozliczania kosztów ciepła:

„§ 12. Właściciel lub zarządca budynku dostosowuje regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w § 9 oraz § 10.”

Data wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. to 2021-12-24, więc regulamin należy zmienić przed 24 grudnia 2022r (a przynajmniej rozpocząć procedowanie jego zmiany np. poprzez poddanie pod głosowanie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej)

Jakie są korzyści z wprowadzenia nowego regulaminu rozliczania mediów w wersji głosowanej w Uchwale?

W porównaniu z dotychczas obowiązującym regulaminem zdecydowanie lepiej dookreślony jest zakres informacji, który wraz z rozliczeniem mają otrzymać Właściciele lokali. W tym mają być podane wszystkie kwoty i sposób ich rozpisywania na lokale. Oprócz tego doprecyzowane zostały sposoby rozliczania mediów w sytuacjach tzw. spornych tj.:

 1. określanie zużycia wody w lokalu, gdy zawiodą liczniki wody,
 2. rozliczanie mediów gdy mieszkanie jest sprzedawane
 3. podział ciepła na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie
 4. rozliczanie kosztów stałych dostawy ciepła
 5. rozliczanie strat ciepła w instalacji wspólnej budynku
 6. algorytmy stosowane do obliczania zaliczek na media
 7. zakres informacji przekazywanych każdemu właścicielowi wraz z rozliczeniem mediów

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji