Niższe ceny ciepła z sieci ciepłowniczych dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w okresie grzewczym 2022/2023

Ustawa_z_dnia_15_wrzesnia_2022 Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła20 września 2022 r. w życie weszła USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa ta reguluje kwestie związane z cenami wytwarzania ciepła ustalanymi dla zakładów ciepłowniczych i rekompensat za stosowanie cen ciepła sprzedawanego między innymi Wspólnotom Mieszkaniowym / Spółdzielniom Mieszkaniowym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy ciepła

Wejście w życie tej ustawy wiąże się z nałożeniem na Zarządy Wspólnot / Spółdzielni Mieszkaniowych obowiązku złożenia Oświadczenia z prognozowanym zapotrzebowaniem ciepła na okres od 01 października 2022 do 30 kwietnia 2023r.
Złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła wymagane jest w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy / nabycia uprawnienia.

Prognoza zapotrzebowania ciepła ma być wykonana z rozbiciem na dwie grupy uprawnione do regulowanej (obniżonej) ceny ciepła i trzeciej grupy odbiorców, dla której ciepło będzie sprzedawane w cenach rynkowych. Oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale) jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór oświadczenia został opublikowany w dodatkowym rozporządzeniu - znaleźć można go pod adresem: OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf  .

Paragrafy Ustawy dotyczące Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych pobierających ciepło z zakładów ciepłowniczych

Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z podkreślonymi paragrafami, które dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych opublikowaliśmy pod adresem (nie stanowi to porady prawnej i wytycznych postępowania. Poniżej jest podany link do tekstu źródłowego, który jest wiążący) https://zarzadzanie-nieruchomosciami.eu/images/pdf/Ustawa_15-09-2022_poz1967_zrodla_ciepla_ulgi_wspolnoty_1.pdf 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Data ogłoszenia:2022-09-19
Data wydania:2022-09-15
Data wejścia w życie:2022-09-20
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf 

Co jeśli Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa ma własną kotłownię?

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. reguluje to jednoznacznie w par. 4 punkt 2:

"2. Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze
wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
3) art. 24 lub art. 26."

W artykule 24 jest mowa o źródłach ciepła używanych bezpośrednio w gospodarstwach domowych:

"Art. 24. 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy."

W artykule 26 jest mowa o dodatku do ciepła dla podmiotów wrażliwych:

"Art. 26. 1. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4:
1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków."

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji